Všeobecné podmínky společnosti Clean and Health s. r. o.

Obecná ustanovení

Tyto Všeobecné smluvní podmínky se vztahují na smlouvy uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen "Občanský zákoník"). Účelem smlouvy je dodání předmětu koupě kupujícímu a zaplacení za něj ze strany kupujícího prodávajícímu. Vlastnické právo k předmětu koupě přechází z prodávajícího na kupujícího dnem zaplacení celé kupní ceny na účet prodávajícího. Nebezpečí vzniku škody na předmětu koupě přechází z prodávajícího na kupujícího dnem převzetí předmětu koupě kupujícím.

§ 1 Místo plnění, instalace

Místem plnění předmětu smlouvy je místo určené kupujícím ve smlouvě. Náklady vzniklé v souvislosti s dopravou předmětu koupě do místa plnění, jeho instalací a zprovozněním v místě plnění nese prodávající. V případě, že není možné z důvodu na straně kupujícího instalovat a předat předmět koupě kupujícímu v místě plnění v dohodnutém termínu, je prodávající oprávněný vyúčtovat kupujícímu případné vícenáklady. Instalaci a servisní zabezpečení zajišťují jednotlivá servisní střediska prodávajícího.

§ 2 Fakturace, platební podmínky

Kupní cena za předmět koupě uvedený v kupní smlouvě a je stanovena dohodou smluvních stran.

Kupující uhradí kupní cenu na účet prodávajícího na základě zálohové faktury nebo faktury-daňového dokladu vystavené prodávajícím. Fakturovaná cena je splatná do 14 dnů od data vystavení zálohové faktury/faktury. Faktura bude mít všechny náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů, zejména pak Občanského zákoníku a zákona o dani z přidané hodnoty. V případě, že faktura nebude mít veškeré potřebné náležitosti, může kupující požádat o opravu údajů a případné doplnění. Celková kupní cena na daňovém dokladu bude uvedena včetně příslušné sazby DPH.

Zaplacením ceny za předmět koupě se rozumí okamžik připsání celé částky odpovídající kupní ceně na účet prodávajícího, nedohodnou-li se strany v kupní smlouvě jinak.

V případě, že je kupující v prodlení s platbou kupní ceny či její části (zálohy) dle vystavené faktury, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Takto stanovenou smluvní pokutu považuje kupující za přiměřenou a v případě, že prodávající vznese oprávněný nárok na její zaplacení, zavazuje se ji uhradit. Smluvní pokuta bude kupujícímu vyfakturována fakturou se splatností 14 dnů od data vystavení. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo prodávajícího vůči kupujícímu na náhradu škody přesahující smluví pokutu.

§ 3 Termín a podmínky dodání

Stanovení termínu dodání předmětu koupě a jeho instalace se sjednává individuálně při každém smluvním vztahu a je určen tak, aby mohl být u běžných dodávek dodržen. Nebude-li dohodnuto jinak, platí, že předmět koupě bude zaslán kupujícímu do místa plnění národním dopravcem (PPL,Geis,DHL,Česká pošta..) určeným prodávajícím, a to po připsání zálohy na kupní cenu dle zálohové faktury na účet prodávajícího a v termínu uvedeném v kupní smlouvě (není-li uvedeno, platí lhůta 30 dní). Kupující předmět koupě od dopravce převezme, zkontroluje celistvost a nepoškozenost balení předmětu koupě (případná zjevná poškození zásilky okamžitě vytkne dopravci a opatří si protokol s uvedením rozsahu poškození, v případě značného poškození a podezření na poškození předmětu koupě odmítne zboží převzít a důvod odmítnutí uvede do dodacího listu), avšak předmět koupě nevybaluje a uvědomí prodávajícího (písemně, mailem), že zboží obdržel. Do 24 hodin ode dne uvědomění prodávajícího o dodání předmětu koupě se do místa plnění dostaví obchodní zástupce prodávajícího, který předmět koupě vybalí, instaluje a předvede kupujícímu jeho činnost.

§ 4 Odpovědnost za škodu

Kupující je povinen při obsluze a užívání předmětu koupě řádně dbát pokynů uvedených v návodu a předcházet vzniku škod a závad na předmětu koupě. Neodborná manipulace s předmětem koupě má zásadní vliv na trvání záruk ve vztahu k předmětu koupě ze strany prodávajícího. V případě poškození, ztráty nebo zničení předmětu koupě je kupující povinen okamžitě uvědomit písemně prodávajícího, nedošlo-li dosud k přechodu vlastnictví na kupujícího.

Prodávající předává s předmětem koupě kupujícímu záruční list a návod k obsluze. Podpisem kupní smlouvy kupující potvrzuje, že mu byl předán příslušný návod k obsluze a zároveň byl o obsluze zboží i o jeho vlastnostech řádně a v celém rozsahu poučen.

Odpovědnost za škodu při instalaci předmětu koupě prováděné odborným personálem prodávajícího se řídí ustanovením § 1 těchto Všeobecných smluvních podmínek.

Ostatní odpovědnosti za škody vzniklé porušením povinnosti stanovené smlouvou nebo zákonem při přípravě smlouvy nebo během smluvního vztahu se řídí Občanským zákoníkem.

Nároky na náhradu škody způsobené (v souvislosti s použitím předmětu koupě) na majetku kupujícího, jakož i z jiných důvodů, než je předmět smlouvy, jsou dohodou smluvních stran vyloučeny. Kupující se tímto výslovně vzdává, v nejvyšší míře dovolené platnými právními předpisy České republiky, veškerých svých případných nároků, které vznikly nebo v budoucnu mohou vzniknout z titulu škody způsobené v souvislosti s použitím předmětu koupě na majetku kupujícího či třetích osob, kterým kupující umožnil použití předmětu koupě na jejich majetku.

Kupující je seznámen s typem a skladbou ostatních služeb vhodných pro předmět koupě, tj. přístrojů, které doporučí prodávající s ohledem na jejich naprogramování.

Škoda se hradí v penězích.

V případě působení vyšší moci, neodvratitelných událostí včetně nepřekonatelných nebo nepředvídatelných překážek, o kterých se budou smluvní strany včas informovat a které budou mít vliv na zpoždění dodávky předmětu koupě kupujícímu, jsou nároky smluvních stran na náhradu škody vyloučeny.

Smluvní strany sjednávají, že povinnosti k náhradě škody se smluvní strana zprostí, prokáže - li, že jí ve splnění smluvní nebo zákonné povinnosti dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná nebo nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů smluvní strany nebo vzniklá až v době, kdy byla smluvní strana s plněním smluvené nebo zákonné povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byla smluvní strana podle smlouvy povinna překonat, jí však povinnosti k náhradě škody nezprostí.

Pokud se následkem nepředvídatelné nebo nepřekonatelné překážky kterékoliv plnění související s touto smlouvou zpozdí, nebo se stane nesplnitelným, pak se takové zpoždění nebo nesplnění nebude považovat za porušení smlouvy a lhůty ke splnění smluvních závazků se prodlouží o dobu trvání takovéto překážky. Strana, která je postižena takovou překážkou, je však povinna okamžitě, písemně, uvědomit druhou stranu o této skutečnosti, o začátku trvání překážky, předpokládané době jejího trvání a možných důsledcích.

Za nepředvídatelné nebo nepřekonatelné překážky se má například:

přírodní katastrofa, terorismus, požár, záplavy, povstání nebo stávky, výluka, válečný stav, jiné násilné nepokoje, nehody, kterým se nedalo vyhnout, přijetí zákona nebo vydání obecně závazného opatření příslušným veřejnoprávním orgánem, pokud příčiny a události leží mimo obvyklou kontrolu smluvních stran.

Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí, aby minimalizovaly jakoukoli škodu způsobenou nepředvídatelnou nebo nepřekonatelnou překážkou.

§ 5 Záruka za jakost

Záruční lhůta, není - li dohodnuto v kupní smlouvě jinak, se řídí zákonnou úpravou a počíná běžet dnem dodání předmětu koupě.

Záruka za jakost se vztahuje na technické vady nikoliv na vady vzniklé ztrátou, odcizením přístroje nebo jeho částí, vandalismem, ohněm, opotřebením, neodborným zásahem nebo manipulací, používáním přístroje v rozporu s návodem k obsluze a tím způsobeným poškozením přístroje nebo jeho dílů. U čističek vzduchu se záruka nevztahuje na sanitaci, výměnu filtrů a UV lampy.

Pokud nebudou dodržovány provozní podmínky nebo podmínky údržby stanovené prodávajícím nebo budou prováděny změny na přístroji, vyměňovány jeho části či používány opotřebené materiály, které neodpovídají originálním specifikacím, ztrácí kupující nárok na záruku ve smyslu shora uvedených ustanovení o záruce a právo na bezplatnou záruční opravu.

Během trvání záruky má kupující právo na provedení bezplatné záruční opravy a výměnu náhradních dílů s výjimkou případů uvedených výše.

Poprodejní servisní návštěva je poskytována bezplatně jednou ročně. 

Náklady na náhradní díly, které vzniknou zejména opotřebením, nebo použitím nevhodných součástí či nevhodnou manipulací s předmětem koupě v záruční lhůtě nebo nedodržováním návodu k obsluze přístroje budou fakturovány prodávajícím kupujícímu dle aktuálního ceníku prodávajícího a nejsou obsahem záruky.

Požadavek na odstranění vad musí kupující písemně bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu.

§ 6 Smluvní pokuta

V případě, že kupující po podpisu kupní smlouvy neuhradí zálohu na kupní cenu (dle faktury) stanovenou v kupní smlouvě a prodávající v důsledku toho odstoupí od kupní smlouvy, je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 30 % z ceny předmětu koupě, která bude splatná do 14 dnů od doručení výzvy k jejímu hrazení.

§ 7 Mlčenlivost

Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, se kterými se seznámí při plnění smlouvy a v souvislosti s ní a veškeré tyto informace považují za důvěrné informace v souladu s § 1730 Občanského zákoníku.

§ 8 Ostatní ujednání

Smluvní strany berou na vědomí, že v případě komunikace a výměny informací pomocí internetu (vč. e-mailové komunikace) existuje riziko zpřístupnění těchto informací třetím osobám. Smluvní strany vzájemně nenesou jakoukoliv odpovědnost, vyplývající z použití nebo zneužití těchto informací jakoukoliv třetí osobou, které tato třetí osoba získá v souvislosti s výše uvedenou komunikací a výměnou informací pomocí internetu (vč. e-mailové komunikace).

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, je-li kupující v prodlení s úhradou sjednané ceny nebo její splatné části po dobu delší než 30 dní. V tomto případě je prodávající oprávněn již dodaný předmět koupě okamžitě kupujícímu odebrat a kupující je povinen zboží vydat zpět. V případě tohoto odebrání se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu cenu za užívání výrobku po dobu jeho držení ve výši 250 Kč za den (ve které je započítáno DPH ve výši stanovené zákonem) a současně souhlasí, aby v případě zaplacení části kupní ceny byla tato platba započtena s pohledávkou prodávajícího za užívání zboží.

Prodávající může shromažďovat, používat, předávat v rámci společnosti, ukládat nebo jinak zpracovávat (souhrnně, "zpracovávat") informace poskytnuté kupujícím, které mohou být vztaženy ke konkrétním jednotlivcům ("osobní údaje"), jak je definováno platnými právními předpisy. Prodávající bude zpracovávat osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy za účelem uzavírání smluv, jednání s kupujícím a zajištění plnění služeb ze smlouvy. Kupující tímto potvrzuje, že má oprávnění poskytovat osobní údaje prodávajícímu v souvislosti se smlouvou a že osobní údaje byly shromážděny a zpracovány v souladu s platnými právními předpisy. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu veškeré nezbytné pokyny pro zpracování osobních údajů a bude předávat jen úplné a v daném okamžiku aktuální osobní údaje, přičemž prodávající v souladu s těmito pokyny přijme technická, organizační a personální opatření na ochranu osobních údajů. Prodávající je oprávněn zpracovávat kontaktní osobní údaje (jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo), a to za podmínek příslušných zákonů upravujících ochranu osobních údajů (GDPR). Pro kontrolu a/nebo aktualizaci příslušných osobních údajů, může kupující kdykoli kontaktovat prodávajícího a obráceně. Smluvní strany souhlasí s použitím svých dat narození, rodných čísel a jiných identifikačních a osobních údajů v kupní smlouvě. Prodávající nemá právo používat osobní údaje pro marketingové aktivity ani je nesmí poskytnout 3. stranám.

Veškerá ustanovení kupní smlouvy a těchto Všeobecných smluvních podmínek jsou navzájem oddělitelná, ledaže přímo z konkrétního ustanovení přímo vyplývá, že jeho obsah nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy. V případě, že kterékoli z ustanovení kupní smlouvy či těchto Všeobecných smluvních podmínek je nebo bude v budoucnu soudem prohlášeno za neplatné, nemá tato neplatnost vliv na platnost ostatních ustanovení smlouvy resp. těchto Všeobecných podmínek. Neplatná ustanovení budou nahrazena odpovídajícími zákonnými ustanoveními vyplývajícími z platných právních norem České republiky, která svým obsahem odpovídají výše uvedené vůli stran a platné legislativě.

Více smluv, uzavřených mezi týmiž smluvními stranami, se považují za samostatná, navzájem na sobě nezávislá právní jednání, pokud není výslovně písemně sjednáno něco jiného (např. dodatek, změna, ukončení apod.)

Kupní smlouva může být změněna, zrušena nebo ukončena pod sankcí neplatnosti takového ujednání pouze písemným dodatkem této smlouvy, který musí být podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran, přičemž za písemnou formu se považuje pouze forma listinná.

Kupní smlouva ve znění zahrnující tyto Všeobecné smluvní podmínky, nahrazuje veškerá předchozí písemná či ústní ujednání nebo dohody učiněné mezi smluvními stranami týkající se předmětu koupě. Žádná smluvní strana není oprávněna spoléhat na jakékoliv smlouvy, ujednání či dohody v souvislosti s plněním, ke kterému se zavázala dle kupní smlouvy ve znění zahrnujícím tyto Všeobecné smluvní podmínky, které nejsou výslovně uvedeny v kupní smlouvě.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že se na smluvní vztahy založené kupní smlouvou neuplatní následující ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník: § 1793, tj. možnost zrušení smlouvy pro tzv. neúměrné zkrácení, § 1888 odst. 2, tj. převzetí dluhu stranou kupující jako nabyvatelem, § 1893 a § 1894, tj. přistoupení stranou kupující jako nabyvatelem k dluhu převzetím předmětu koupě jako majetku, § 1765 odst. 1 a §1766, tzn. právo domáhat se právo na obnovené jednání o smlouvě v důsledku změny okolností po jejím podpisu.

Při odběru ostatních služeb si strany sjednávají zvláštní pravidla odběru dle rozvozového plánu pro daný region prodávajícího, obvykle na základě samostatné písemné smlouvy nebo objednávky odsouhlasené oběma smluvními stranami.

V Otrokovicích dne 17.11.2020