Vyhlášení oficiálních výsledků soutěže:

VÍTĚZOVÉ LOSOVÁNÍ:

MŠ Hvězdička, Šlapanice

MŠ Roštín

MŠ 28. října, Turnov

MŠ Senetářov

MŠ Křižná, Valašské Meziříčí

VÍTĚZOVÉ FACEBOOKOVÉ SOUTĚŽE:

MŠ Dolní Kalná

MŠ MikulčicePravidla soutěže

"VYHRAJTE ČISTIČKU VZDUCHU AIR FIGHT 100 v hodnotě 36 000 Kč "

Tento dokument (dále jen "pravidla") představuje úplnou úpravu pravidel marketingové soutěže s názvem "VYHRAJTE ČISTIČKU VZDUCHU AIR FIGHT 100 v hodnotě 36 000 Kč" (dále jen "soutěž").

1. POŘADATEL SOUTĚŽE:

Pořadatelem soutěže je společnost Clean and Health s.r.o., se sídlem Holešovská 1691, Holešov, 769 01, Česká republika, IČO: 01492152, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 78349 (dále jen "pořadatel").

2. DOBA A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE:

Soutěž probíhá v době od 15. 9. 2021 00:00:00 hod. do 30. 11. 2021 12:00:00 hod. včetně na území České republiky. Soutěž je zveřejněna mimo jiné na webových stránkách www.cleanandhealth.com.

3. PODMÍNKY ÚČASTI:

Účastníkem soutěže mohou být pouze školská zařízení - mateřské školy (dále jen "MŠ") s doručovací adresou v České republice. Této soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci pořadatele či osoby jim blízké dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

4. PRŮBĚH SOUTĚŽE: Účastník se do soutěže zapojí tak, že oprávněný zástupce MŠ zašle email na info@cleanandhealth.com ve tvaru ANO a uvede kontakt na MŠ, za kterou bude soutěžit. V případě, že má MŠ více odloučených pracovišť, mohou se zúčastnit všechna odloučená pracoviště, která pak soutěží samostatně. Nezastupuje-li MŠ v soutěži ředitel/ka, je zástupce povinen k mailu doložit písemné pověření od ředitele/ky MŠ k účasti v soutěži.

Následně soutěžící obdrží na email odesilatele pravidla soutěže a leták, který je povinen vyvěsit na viditelném veřejně přístupném místě po celou dobu trvání soutěže. Veřejně přístupným viditelným místem se rozumí takové umístění v rámci školského zařízení, které umožňuje řádnou prezentaci pořadatele co nejširšímu počtu lidí (návštěvníků školského zařízení). Toto může být v průběhu soutěže zkontrolováno pracovníkem pořadatelské firmy - porušení této podmínky zakládá právo pořadatele vyřadit účastníka ze soutěže.

V době trvání soutěže tj. od 15. 9. do 30. 11. 2021 zadá soutěžící (tj. ředitel/-ka mateřské školy či pověřená vedoucí učitelka) dětem nakreslit obrázek libovolnou výtvarnou technikou na téma "Čistá příroda". Poté vybraný obrázek naskenuje ve formátu .jpg, .png, .jpeg (tj. naskenovat obrázek, nikoliv dokument s příponou .pdf) a zašle na email info@cleanandhealth.com. Do předmět emailu uvede: Obrázek do soutěže.

V případě, že bude obrázek zaslán do 11. 11. 2021 do 9:00:00, pak je soutěžící zařazen i do soutěže na facebookovém profilu pořadatele. Pořadatel zveřejní všechny obdržené obrázky došlé do 11. 11. 2021 do 9:00:00 na svém facebookovém profilu v albu pojmenovaném Soutěž o čističku vzduchu. Obrázky jednotlivých soutěžících mateřských škol může široká veřejnost ohodnotit udělením "To se mi líbí" a to v termínu od 15. 11. 2021 od 9:00:00 do 30. 11. 2021 do 12:00:00.

5. VÝHRY:

Po ukončení soutěže tj. 30. 11. 2021 ve 12:00:00 bude do 7 dnů vyhodnocen počet hodnocení "To se mi líbí" udělených u obrázků jednotlivých soutěžících - první dva soutěžící, jejichž obrázky obdržely nejvíce hodnocení "To se mi líbí", obdrží každý 1 čističku vzduchu Air Fight 100. Bezprostředně poté proběhne slosování o 5 kusů čističek vzduchu Air Fight 100. Každá mateřská škola může vyhrát pouze 1 kus čističky - soutěžící, kteří vyhráli v hodnotící soutěži na facebooku, budou ze slosování vyřazeni.

Upozornění pořadatele: Součástí výhry je startovací sada filtrů instalovaná v čističce, s životností 8-12 měsíců provozu. Pro řádný provoz čističky a plnění výrobcem garantovaných parametrů čističky je nezbytná výměna filtrů po 8 - 12 měsících provozu. Cena jedné sady filtrů činí 3.950,- Kč bez DPH, budou dodány na základě objednávky a poštou zákazníkovi, výměnu filtrů si řeší zákazník sám.

6. LOSOVÁNÍ A OVĚŘENÍ VÝHERCŮ:

Do losování budou zařazeny všechny úspěšně provedené registrace, došlé v průběhu celého trvání soutěže od jejího prvního dne. Losování proběhne za přítomnosti 2 osob pořadatele, z losování bude pořízen audiovizuální záznam a tento bude vystaven na webových stránkách pořadatele.

Podmínkou pro převzetí výhry je doložení originálu zaslaných obrázků.

7. OZNÁMENÍ VÝHER:

Soutěžící budou informováni o možné výhře nejpozději do 10 dnů po losování, a to s využitím jejich kontaktních údajů uvedených při registraci a zároveň budou požádání o zaslání originálů soutěžních obrázků. Výhry budou výhercům doručeny do 1 měsíce od ukončení soutěže.

8. DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE:

a. Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění z jeho strany, než jsou uvedena v těchto pravidlech.

b. Upřesnění specifikace výhry náleží výlučně pořadateli. Veškeré popisy a vyobrazení výhry v propagačních materiálech mají jen ilustrativní povahu.

c. Výhry nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté výhry propadají pořadateli.

d. Pořadatel neodpovídá za nedoručení, ztrátu ani poškození výher ani za jakoukoli škodu, kterou soutěžící či další osoby případně utrpí v souvislosti s účastí v soutěži nebo s užitím získané výhry.

e. Nárok na uplatnění výhry ze soutěže nemůže soutěžící převést na jiného soutěžícího nebo třetí osobu.

f. V případě získání výhry může být jméno, prvé písmeno příjmení a obec výherce zveřejněna na internetu.

g. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla (včetně například změny výhry) po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou tak k dispozici platná a úplná pravidla.

9. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

b. Účastí v této soutěži bere soutěžící na vědomí zpracování poskytnutých osobních údajů pro účely realizace této soutěže dle těchto pravidel (tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany pořadatele), a to v rozsahu jméno a příjmení ředitelky/-le mateřské školy případně pověřené vedoucí učitelky/-le odloučeného pracoviště, email a telefonní číslo. Tyto údaje budou užity výlučně pro účely vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení, a to na dobu trvání soutěže dle těchto pravidel a 60 dní poté z důvodu kontroly dodržení pravidel, předání a realizace výher. Osobní údaje výherců budou z důvodu případné kontroly organizace soutěže ze strany dozorových orgánů a pro účely obhajoby právních nároků objednatele archivovány v omezeném rozsahu po dobu 3 let. Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je pořadatel. Právním základem zpracování osobních údajů je tedy nezbytnost splnění smlouvy a oprávněný zájem správce.

c. Každý soutěžící má jako subjekt údajů následující práva:

- právo na přístup k osobním údajům, dle kterého může získat informace, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto údaje případně zpřístupněny,

- právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných údajů,

- právo na výmaz údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li osobní údaje zpracovávány nezákonně,

- právo na omezení zpracování osobních údajů,

- právo na přenositelnost údajů, dle kterého může získat osobní údaje, které se jej týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů,

- právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,

- právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz v případě porušení práv soutěžícího, které mu plynou z platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.

- Poskytnutí osobních údajů je smluvním požadavkem a je povinné. V případě, že fyzická osoba své osobní údaje ve výše uvedeném rozsahu neposkytne, není možné provést registraci do soutěže a/nebo doručení případné výhry.

- Výherce bere na vědomí a je srozuměn s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně název školského zařízení, jméno ředitele/učitele a obec, ve které je doručovací adresa výherce, v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a v souvislosti s propagací výrobků pořadatele.

- Údaje poskytnuté soutěžícím mohou kromě objednatele zpracovávat jakožto zpracovatel marketingové společnosti pověřené objednatelem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci. Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii, ledaže toto umožňují právní předpisy.

- V případě pochybností o dodržování práv pořadatelem, se může soutěžící obrátit na pořadatele s žádostí o podání informace o nakládání s osobními údaji. Pořadatel ustanovil osobu pověřence pro ochranu osobních údajů a kontaktní mail: info@cleanandhealth.com. Na této adrese může soutěžící uplatnit svá práva subjektu údajů, případně podat k pořadateli námitky, žádosti, stížnosti, dotazy, případně kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

d. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může soutěžící podat podnět.